Ecotone – Transition area between biology and art

I biologin används begreppet ”Ekoton” för att beskriva en gränszon där två element i landskapet smälter samman. Längs med strandlinjen, där vatten möter land, interageras arter från respektive vegetation med varandra och skapar nya artrika miljöer. Näringsvävar i vattnet och på land knyts ihop, förgrenar sig och sprider sig vidare bortom strandlinjen – till myrområden, hassellundar, tallhedar och vitmossehav.
Likt en ekoton smälter biologi samman med konst i detta undersökande projekt. Vad händer när biologer och konstnärer tillsammans går in i denna gränszon? Projektet tar avstamp i fältexkursioner i Uppsala och Store Mosse utanför Värnamo där mötet och processer som uppstått kommer visas på Uppsala konstnärsklubb mellan 21–29 oktober. Utställningen består både av kollektiva och individuella verk.
Konstnärerna är Malin Franzén, Hanna Norrna, Ida Lindgren och Amanda Selinder.
Forskarna är Ioana Onut Brännström och Gustaf Granath.
Projektledare är Amanda Selinder i samarbete med Uppsala konstnärsklubb. Projektet finansieras av Kulturrådet och Helge Ax:sons Johnsons Stiftelse.